Privacy Policy

Met deze “privacy policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Panta Rhei, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 12/5, 2600 Berchem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW 0696.737.439.

In deze privacy policy geven we de essentiële informatie mee waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Panta Rhei stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

–      Categorie 1: zonder registratie: jouw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief of een webinar: jouw e-mailadres, voornaam en achternaam

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website

–      Categorie 4:  contactgegevens bij het bestellen van een van de producten of diensten van Panta Rhei

–      Categorie 5: Beroepsgegevens bij het volgen van loopbaanbegeleiding gegeven door Panta Rhei

2.2.      Panta Rhei kan op verschillende manieren gegevens over jou vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand)
  • tijdens een registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book, registratie voor een webinar, gebruik van de website of de bestelling van een product of service van Panta Rhei
  • door het meedelen van jouw contactgegevens aan een van de coaches van Panta Rhei

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

Panta Rhei zal de bij jou vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Panta Rhei om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,… met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming wanneer je je registreert. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

–       Categorie 4 en 5: de uitvoering en facturatie van door jou aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2.      Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Panta Rhei jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde e-mail vanuit direct marketing oogpunt meegegeven.

Panta Rhei zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.3 Waar wij gegevens verwerken

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken

2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht

3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke? Active Campaign
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Welke? Google
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Welke? Facebook
Land buiten EER? USA
Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Artikel 4 – Toegang door derden

4.1.         Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.

4.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

4.3.         Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Volgende categorieën van ontvangers kunnen persoonsgegevens van Panta Rhei ontvangen:

  • In kader van loopbaancheques dient Panta Rhei enkele persoonsgegevens te delen met de VDAB.
  • Panta Rhei maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT-dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT-configuraties…). Panta Rhei onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Panta Rhei en jezelf.

Artikel 6 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

6.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

6.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Panta Rhei. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

6.3.      Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinden van direct marketing.

6.4.      Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@panta-rhei.be, of per post naar Posthofbrug 12/5, 2600 Berchem. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

6.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

6.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2.      In geen geval kan Panta Rhei aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1.         Panta Rhei is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de website van Panta Rhei door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Panta Rhei.

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1.         Rond het gebruik van cookies verwijzen wij naar de cookie-statement van deze website.

Laatste aanpassing privacy policy: 29 Januari 2020